Đăng ngày: 28-03-2016 · bởi skillaug_vn

Múi giờ (timezone)

Thay vì sử dụng múi giờ mặc định của hệ thống máy chủ thì bạn nên đặt lại timezone bằng cách sử dụng hàm date_default_timezone_set() để các hàm về thời gian như time(), date() hoạt động đúng với múi giờ của bạn. bạn có thể xem các múi giờ mà PHP hỗ trợ tại đây

Ví dụ:

Để sử dụng múi giờ ở Việt Nam ta sử dụng:
date_default_timezone_set('Asia/Ho_Chi_Minh');

Lấy thời gian hiện tại

Hàm time()

Hàm time() giá trị trả về dạng Unix timestamp (số nguyên) là số giây kể từ 00:00:00 - 01/01/1970 cho đến thời gian hiện tại. sau đó sử dụng hàm date() để hiện thị.

ví dụ

$time = time();
echo $time.'<br/>';
echo date("d-m-Y H:i:s",$time);
1