Đăng ngày: 17-03-2016 · cập nhật lần cuối: 18-03-2016 · bởi skillaug_vn

Hằng trong PHP là gì?

Trong khi biến là giá trị có thể thay đổi thì hằng lại có giá trị cố định, chỉ khai báo một lần và hằng không cần bắt đầu bằng ký tự ' $ ' , để dễ phân biệt giữa biến và hằng, người ta thường đặt tên cho hằng bằng chữ in hoa. Khai báo hằng trong PHP Để khai báo hằng ta sử dụng hàm define() cấu trúc define( 'TÊN_HẰNG', 'giá trị của hằng')
Quy tắc đặt tên hằng: chỉ chứa chữ cái, chữ số và dấu ' _ '

Ví dụ:

<?php
define( 'home', 'sangvui.com');
echo home; //sangvui.com
 ?>
Một số hằng xây dựng sẵn (built-in constant) : PHP_VERSION , TRUE , FALSE...
PHP_VERSION : giá trị là phiên bản của PHP
TRUE : giá trị là 1
FALSE : giá trị một xâu rỗng
1