Đăng ngày: 17-03-2016 · cập nhật lần cuối: 25-03-2016 · bởi skillaug_vn

1. Kiểu chuỗi (string)

Đây là kiểu dữ liệu dạng xâu, bao gồm tất cả ký tự kể các ký tự đặc biệt và số được bao trong các cặp dấu nháy đơn ( ' ) hoặc nháy kép ( " )

Ví dụ 1.1

<?php
$a = 1;
$b = 'ví dụ';
$nhaydon = 'đây là $a $b'; // đây là $a $b
$nhaykep = "đây là $a $b";// đây là 1 ví dụ
echo 'Sử dụng nháy đơn cho kết quả: <strong>'.$nhaydon.'</strong>';
echo '<br/>';
echo 'Sử dụng nháy kép cho kết quả: <strong>'.$nhaykep.'</strong>';
?>
Ví dụ 1.1 minh họa cách khai báo dữ liệu kiểu chuỗi và sự khác nhau cơ bản giữa sử dụng nháy đơn và sử dụng nháy kép để bao chuỗi. để các bạn hiểu rõ hơn mình sẽ trình bày cách mà trình biên dịch xử lý dữ liệu kiểu chuỗi
- Nháy đơn: xuất ra tất cả giá trị trong chuỗi
- Nháy kép: thực hiện 2 công việc:
+ Thứ nhất: kiểm tra trong chuỗi có biến nào hay không nếu có thì cho ra giá trị của biến.
+ Thứ hai: xuất ra tất cả giá trị trong chuỗi và giá trị của biến (nếu có). Như vậy việc sử dụng nháy kép để khai báo chuỗi làm trình biên dịch thực hiện nhiều công việc hơn, nên mình có lời khuyên cho các bạn là: "đừng bao giờ sử dụng nháy kép để khai báo chuỗi hoặc chỉ sử dụng nó khi gặp trường hợp đặc biệt như Query SQL..."

2. Kiểu số nguyên (INT)

Kiểu số nguyên INT (integer) là một dạng dữ liệu kiểu số nên khi khai báo ta không cần các dấu nháy bao quanh, ta có thể biểu diễn dữ liệu kiểu INT dưới các cơ số khác nhau nhưng thông thường khi khai báo ta thường khai báo ở cơ số thập phân (cơ số 10).

Ví dụ 2.1

<?php
$thapphan = 18;
$thaplucphan = 0x12;
$batphan = 022;
?>
Ví dụ 2.1 minh họa cho cách khai báo kiểu số nguyên (INT), ta không cần sử dụng các cặp dấu nháy ( ' ) hoặc ( " ) để bao giá trị như kiểu chuỗi, và trong ví dụ trên mình cũng đã giới thiệu cho các bạn hai cách khai báo ở cơ số thập lục phân và cơ số bát phân. ở Ví dụ 1.1, khi bạn xuất giá trị thì đều cho ra giá trị ở cơ số 10, tức là <?php echo 0x12; ?> hay là <?php echo 022; ?> đều cho ra giá trị là 18.

3. Kiểu số thực

Cũng như trong toán học, số thực trong lập trình là số bao gồm cả phần nguyên và phần dư. Tương tự kiểu số nguyên, khi khai báo kiểu số thực ta không cần sử dụng các dấu nháy

Ví dụ 3.1

<?php
$sothuc = 1.234;
?>
Ví dụ 3.1 minh họa cách khai báo kiểu số thực

4. Kiểu Boolean

Đây là kiểu dữ liệu đặc biệt, chỉ có 2 giá trị TRUE (đúng) hoặc FALSE (sai), mình không rõ bản chất của kiểu dữ liệu này nhưng mình nghĩ nó là hằng số, TRUE có giá trị là 1 và FALSE có giá trị là một-xâu-rỗng, khi khai báo kiểu dữ liệu Boolean bạn chỉ cần viết đúng, nó không phân biệt viết hoa viết thường.

Ví dụ 4.1

<?php
echo true; //giá trị 1
echo '<br/>';
echo false; //xâu rỗng
?>
Ví dụ 4.1 cho thấy khi xuất giá trị của true ta được giá trị 1, còn false là xâu rỗng

Ví dụ 4.2

<?php
echo var_dump(3>2); //bool(true)
echo '<br/>';
echo var_dump(3<2); //bool(false)
?>
Ví dụ 4.2 cho thấy phép so sánh cho ra giá trị dữ liệu kiểu Boolean, so sánh đúng cho giá trị true còn phép so sánh sai ta được giá trị false
1