Đăng ngày: 16-03-2016 · bởi skillaug_vn

1. Quy tắc đặt tên Biến

Để Biến không bị nhầm lẫn vào bất cứ thứ gì khác trong PHP thì khi đặt tên Biến cần tuân thủ các quy tắc sau:

Ví dụ 1.1:

<?php
$1a = 'value'; //không hợp lệ
?>
<?php
$a1 = 'value'; //hợp lệ
?>
Ví dụ 1.1 cho ta biết tên của Biến không được bắt đầu bởi chữ số.

Ví dụ 1.2:

<?php
'chuỗi a' =  $a; //không hợp lệ
?>
<?php
$a = 'chuỗi a'; //hợp lệ
?>
Ví dụ 1.2 cho thấy giá trị được gán cho Biến phải nằm ở vế phải

2. Tính chất của Biến

Ngay ở tên gọi, Biến tức là biến đổi, biến hóa... cho nên thay đổi giá trị sau mỗi lần khai báo chính là tính chất đặc thù của Biến

Ví dụ 2.1:

<?php
$a = 1;
echo $a; //xuất ra giá trị là 1
$a = 2;
echo $a; // xuất ra giá trị là 2
?>
Ví dụ 2.1 cho ta thấy cùng một Biến $a nhưng giá trị của nó thay đổi sau mỗi lần khai báo
1